Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Eliazon - The New Queen

Sök |Fond | PsychUpSecurity| PsychUpArtist | PsychUpBusiness| PsychUpFamily| Ledarskap| Vänner & Bekanta| Skönhet| Cashmere Livstil| Fascination| Glömska & Minne| Psykoterapi|Om |Mejlterapi| Läkare & Psykolog| Begärets Blick| Gala i barnpsykologi| Test Välbefinnande| Tema Föreläsningar| Föräldraskolan| T-shirts| Utbildning o kurser| Tidsbeställning| Hem
Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning
Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivningPsykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivningPsykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning
Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning
Eliazon - engelsk hemsida

Eliazon - svensk hemsida

Psykologi gör jobb, ledarskap, chef, kvinnor som ledare, mer lediga.


Porträtt av ledaren, pionjären, författarinnan, filosofen och feministen Mary Wollstonecraft Godwin (1759-1797), förebild och ledare för vår tids många dubbelarbetande kvinnor, skrev texten 'Till försvar för kvinnans rättigheter' [A Vindication of the Rights of Woman], den första skrift som i klartext formulerade krav på grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter för kvinnor.
Buy at AllPosters.com
Certifiering i tillämpad psykologi - ECTP

"Så länge någon annan känner ditt hjärta och dina brister bättre än du själv, så länge kommer din möda och ditt blod att rinna ut i rännstenen"

Äger du erfarenheter som du skulle vilja dela med dig av, till andra människor ? Har du en hunger efter någonting mer och uthållighet, ambitioner och talanger nog att genomdriva din vilja? Kanske kallar du dig idag för psykolog, psykologilärare, psykiatriker, läkare, beteendevetare, terapeut, behandlare, lifecoach, ledare, vägledare, lärare, utbildare och liknande eller vill arbeta under någon av dessa beteckningar, med den gemensamma nämnaren av att arbeta med människor, människors utvecklingsmöjligheter, begränsningar och med den mänskliga relationen som sådan. Kanske arbetar du inom vård- eller serviceyrkena, på en behandlingsinstitution eller inom rättsskipningen? Kanske har du idag en arbetsledande befattning inom ett högteknologiskt innovativt industriföretag där du skall handleda, uppmuntra, motivera och entusiasmera andra människor? Kanske är du personalchef eller arbetar med rekryteringsfrågor? Kanske tvekar du över hur du bäst ska få innehåll och mening i ditt yrkesval eller ditt liv? Du behöver m a o en utbildning, utöver högskolornas och universitetens enstaka kurser, inom området kvalificerad praktiskt tillämpad psykologi.

ECTP är ett utvecklings- och utvärderingsprogram som anpassas och präglas efter dina högst personliga förutsättningar, av åratals genuin exklusiv erfarenhet och kunskapsinhämtning inom psykologins område där du under kvalificerad vägledning av en av Sveriges mest framstående personer inom kunskapsområdet psykologi idag - leg.psykolog/socionom Torbjörn Eliasson och medarbetare till honom, får individuell terapeutisk och undervisande vägledning, träning och guidning inom det område som avgränsas av: kvalificerad praktiskt tillämpad psykologi. Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning. Som framstående ledare eller vägvisare för andra människor måste man ha bättre psykologisk styrka, balans, självinsikt och självkännedom än sina medarbetare och underställda, med risken att eljest förlora sin ställning och anseende. Ett bra exempel på detta (vid sidan om Lou Andreas-Salomé, Greta Garbo, Sigmund Freud eller t ex. Bill Clinton) är ledaren, pionjären, författarinnan, filosofen och feministen Mary Wollstonecraft Godwin (1759-1797), förgrundsgestalt, förebild och egentligen en stor och god ledare för vår tids många dubbelarbetande kvinnor (se bild). Mary Wollstonecraft hade en i många stycken svår uppväxtmiljö, och dog allt för tidigt i barnsäng endast 38 år gammal. Mellan dessa punkter hann hon reagera på männens aggressiva läggning (se mer om det primitiva patriarkala våldet här) och lät skriva kvinnohistoria genom sina för oss i nutiden mer självklara formuleringar om hur män och kvinnor ska kunna leva tillsammans sida vid sida, som varandras jämlikar. - Jag vill inte ha makten över männen. Jag vill enbart ha makten över mig själv, lär hon ha hävdat. Mary Wollstonecraft Godwin skrev texten 'Till försvar för kvinnans rättigheter' [A Vindication of the Rights of Woman], den första skrift som i klartext formulerade krav på grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter för kvinnor. Så länge någon annan känner ditt hjärta och dina brister bättre än du själv, så länge kommer din möda och ditt blod att rinna ut i rännstenen. Kunskap och begåvning, insikt, identifikation, medvetenhet, självkännedom, empati, självkänsla, integritet, auktoritet, kvalitet och autenticitet blir därför nyckelbegrepp i den certifieringsprocess som utvecklingsprogrammet är och i det relativt omfattande certifieringsintyg och utvärderingsresultat, vilket utbildningen efterhand leder fram till.

Bakgrund och motiv till ECTP.

Dagens samhälle skiljer sig från den samhällsmiljö som rådde enbart för något eller några decennier sedan. Psykologisk kunskap, plasticitet, flexibilitet, auktoritet, bedömningsförmåga, självkännedom och självkontroll har blivit hårdvaluta i den värld vi lever. Inom t ex utbildningsväsendet har skolornas tidigare primära funktion som informations-, kunskapsförmedlare och normsättare för eleverna, vid sidan av föräldrarna, övertagits av andra auktoriteter inom TV-media, Internet och kamratgrupper. Genom den s k kärnfamiljens upplösning där traditionella könsmönster ställts ifråga har föräldrarollerna på samma auktoritetsfientliga sätt förskjutits till likställdhet mellan modern och fadern. Föräldraskapet och föräldraauktoriteten i Sverige har samtidigt och med lagstiftarnas goda minne, genomgått en desavuering på samma auktoritetsfientliga sätt som när någon just i Sverige kan få för sig att skjuta landets statsminister och utrikesminister. Inte bara politiker, utan bl a barn- och utbildningsväsendet, skolan och dess representanter på olika nivåer har alla deltagit som föremål i en sådan auktoritetsförlust och en förskjutning av traditionell värdeetik.

Vidgar vi perspektiven ytterligare och betraktar situationen inom de offentliga verksamheterna i stort (t ex genom att analysera långtidssjukskrivningarna) eller tittar på tidigare auktoritetsmässigt framstående institutioner och organisationer som kyrkan, militären, polisväsendet, sjukvården och även delar av industri- och företagsvärlden, så känner vi igen oss i ett genomgående tema som bör och ska kallas: auktoritetsförlust. Vi vill gå så långt som att kalla det ett: auktoritetens förfall. Har vi förtjänat denna minskade auktoritet eller auktoritetsförlust?

En person i en ledande befattning med en autentisk och trovärdig auktoritet och ett tillitsfullt förhållande till sina medarbetare har oftast förtjänat sitt ledarskap på egna meriter och egen grund. Denna ledare har omvandlat chefskapet och rollen som ledare till en karismatisk integrerad del av den egna personligheten. Härigenom kan personen med bibehållen trygghet t ex. frångå strukturerade manualer om utvecklingssamtal, medarbetarsamtal som olika former av förutbestämd mötesteknik och s k rättviseetik för att nämna några exempel. Auktoriteten finns där och har uppstått såsom en följd av omgivningens oförbehållsamma tilltro och respekt till att personen är seriös och genuint kompetent för antingen en specifik uppgift eller ett område av uppgifter.

I vetenskapliga forskningsarbeten redan för 15 år sedan beskrev eliazon auktoritetens betydelse och problematisering under en sammanfattande terminologi som då kallades "Tillbaka till Fadern". Vi har därefter återkommit till auktoritetens roll i forskning om föredömets funktioner, gentlemannaskap, män, kvinnor, vålds- och ordanvändning. I ett kliniskt vardagliga arbetet med personer som fått "utbrändhetsdiagnoser" (utmattningsdepression, utbrändhet, stressreaktion osv ) och även i många fall med andra diagnosgrupper, men där personen är helt eller partiellt sjukskriven, återkommer en tematisering som blir till en stor indignation och frågetecken över hur ledarskikt och ledare utses, utbildas och rekryteras i Sverige idag. Allvarligast är vittnesmål om en remarkabel förlust av tillit, respekt och förtroende som dessa tidigare godtrogna, arbetsamma, intresserade individer efterhand erfarit för sina företag, överordnade och arbetskamrater. Vad det oftast handlat om här är en rovdrift på och utnyttjande av, vanliga vänliga tillmötesgående människors effektivitet, intresse, tjänstvillighet, godtrogenhet, entusiasm, oskuldsfullhet, ideal och heder.

Vem är ansvarig för denna rovdrift? Individen själv eller hennes omgivning? Vanligen anklagar vi individen på samma sätt som hon anklagar sig själv: - Du måste bli bättre på att säga – Nej ! - Du måste tänka på dig själv och arbeta lite mindre! - Glöm inte bort att du har en familj också! De goda råden är många och av välvilja men, vad de flesta "goda rådgivare" glömmer bort är att hela socialisationsprocessen från barndom och uppåt i vuxen ålder handlar om att vi människor ska anta och stiga in i en civilisation som vi i unga barnaår först just protesterat och haft invändningar emot. Efterhand under barndomstiden, från det vi börjar skolan, lär vi oss anpassa oss till vad som förväntas av oss. Bortsett från en parantetisk protest i tonårstiden, så "tar vi skeden i vacker hand", för att "man" (d v s omgivning och tradition) förväntar sig detta av oss. Vi har lärt oss avstå från tonårsprotestens -Nej, jag vill inte, jag har ingen lust!, och lärt oss anta att vår omgivning vill oss välvilja och t o m framgång. De flesta av oss har lärt oss att vara andra till lags, och för att leva upp till våra förpliktelser mot nästan som vi själva önskar bli respekterade och omhändertagna. Vi har m a o lärt oss att vara i god tro till vår omgivning och till våra auktoriteter. Tidvis bryts tilliten sönder, särskilt t ex när auktoritetsfunktionen är för osynlig, förnekad, nedvärderad, diffus, byråkratiskt otydlig, frånvarande, ifrågasatt, klanderlik, otrygg eller alltför begärande och kravfylld. Auktoriteten vågar inte längre vara , vågar inte kliva fram - som en auktoritet!

Certifieringens innehåll och fokusering

Certifieringens mål är att hjälpa deltagaren att utveckla och förbättra de egna förutsättningarna vad avser psykologisk kunskap, självkontroll, mognad och begåvning, insikt, identifikation, medvetenhet, självkännedom, empati, självkänsla, integritet, auktoritet, kvalitet och autenticitet. Härvid fokuseras talanger, auktoritativa och exekutiva funktioner hos deltagaren som befrämjar dennes möjligheter att bli en autentisk mer mogen och autonom person med sina möjligheter, färdigheter, erfarenheter och brister. Detta sker psykologiskt professionellt, kontinuerligt, intensivt och analytiskt ingående (under en längre tidsperiod), och på ett sätt som vi kort och gott kallar en certifieringsprocess. Under certifieringsprocessen varvar deltagaren individuellt anpassande litteraturstudier, rekreationsinslag, andhämtning och pauser med mycket intensiva och psykologiskt prövande utbildningssessioner. T ex följande kunskaper, talanger och färdigheter förbättras eller förvärvas genom certifieringsprocessen. Deltagaren får en bättre blick för:

Språklig-symbolisk exekutivt artikulerande talanger och förmågor.

Analytisk tolknings-, besluts-, diskriminerings-, problemlösnings- och uppfattningsförmågor.

Förändrat innehåll och annan begreppsförståelse för heder, legitimitet, förtroende, tilltro och respekt hos omgivningen.

Förmåga att bemöta och ta emot råd, hänvisning, handledning, synpunkter, tillrättalägganden och kritik från omgivningen.

Ökat kunskapsinnehåll, exekutiv kapacitet och pålästhet inom psykologins område och aktuella verksamhetsområden.

Förmågor till att ge erkännande till, att belöna, bekräfta, hysa uppskattning, uppbåda gott mod och välvilja visavi de individer och den omgivande miljö deltagaren företräder.

Förmåga att föra "svåra samtal", samt till att upptäcka tendenser till och förekomst av bl a konfliktungar, parallellprocesser, avund och desavuering.

Ålder, erfarenhet, intellektuell och känslomässig kompetens och grad av livsvisdom hos individen.

Tålamod och uthållighet hos både omgivning och individ. Förmåga till att försaka, avstå, vänta och invänta.

Medvetenhet om mål och delmål. Vågar möta, klarar av och kan hantera stormiga, ifrågasättande och ensamhetstyngda situationer.

Personlig integritet, förmåga till självkritik, avgränsning och självförtroende hos individen.

Empatisk läggning och inlevelseförmåga med verklighetsförankring, utan överidentifikation och ömkaninnehåll.

Grad av utarbetad och övertygande antagen moralisk och etisk grundsyn, ställningstaganden, överväganden och ärlighet i sådan hållning.

Etablerade maktstrukturer och incitament till utövning av befogenhet och makt.

Tidsströmningar och subkulturella mönster.

Utveckling av auktoritet och återupprättande av en trovärdig ledarfunktion

Fördjupade kunskaper om behandling, psykologiska symtom och kategorier

Programmet ger dessutom deltagaren:

En tydlig, rak och ärlig bild av personlighet, ledarstilar, brister, möjligheter, utvecklingsbehov samt prioriteringsalternativ inom ovanstående områden.

Exklusiv och konstruktiv feedback och rimliga målbilder mellan olika sessioner.

Fortlöpande uppföljning via telefon, personligt möte eller bådadera.

Vid behov: Shadowobservationer vid exekutiva anföranden och sammankomster.

Återkoppling av progressiv utveckling mot uppsatta mål.

Möjligheter till friluftsliv, rekreation och avkoppling i stimulerande miljöer.

Tidsmässig omfattning

Certifieringsprocessen omfattar en tidsperiod om ca 12 - 60 månader, beroende på deltagarens behov och förutsättningar, inkl. introduktion och uppföljning. Certifieringsintyg utfärdas när deltagaren av eliazon bedöms uppfylla kriterier för godkända egenskaper vad avser psykologisk kunskap, mognad och begåvning, insikt, identifikation, medvetenhet, självkännedom, empati, självkänsla, integritet, auktoritet, kvalitet och autenticitet. Certifieringsprocessen kan, men bör inte ensidigt avbrytas.

Plats

Östersund eller Hackås i Jämtlands län. Det finns de som tycker att Jämtland Härjedalen är ett enda stort rekreationsområde. Här finns mängder av små och stora äventyr för alla åldrar. Under vintern inbjuder Jämtland och Härjedalen till både härliga skiddagar på fjället och rödingstinna sjöar för pimpelfiske. Det finns möjlighet att åka hundspann bland snötyngda granar, åka kälkrace utanför stugknuten, ta en tur i längdspåret, åka utförsåkning i välpreparerade slalompister för att efteråt gå på after ski och ett party eller bara dricka en varm kopp choklad framför brasan.

Under den snöfattiga tiden av året kan man ta en vandring på Jamtli, lyssna på musik vid Storsjön, göra en picknick vid Pettersson-Bergers Sommarhagen, delta i Storsjöyran, cykla längs en fjällsluttning, vandra i vildmarken, jaga viltet i skogen, fiska i riktiga örings- och rödingvatten eller bada i en fjällbäck. Den som vill kan även gå en golfrunda, flyga med skärm från Åreskutan eller tölta med en trygg islandshäst. För andra äventyrssugna finns möjlighet att uppleva det nära vildmarkslivet med guldvaskning, övernattning i skogshuggarkojor med vilda djur som varg, björn, lodjur, bäver, järv och älg runt knutarna.

Övrigt

Certifieringen passar bäst för den som vet med sig att han/hon lär in individuella kunskaper bäst i en-till-en situationer. Programmet är särskilt användbart för dem, vilka efterfrågar en kvalificerad specialistutbildad kompetens ibland i frågeställningar som kräver särskild diskretion och inte kan penetreras i vanliga gruppmiljöer.

Långväga deltagare kan hämtas på Östersund/Frösö flygplats eller Östersunds Centralstation och bor bekvämt antingen med helpension på något av våra högklassiga fjällhotell, eller centralt och fashionabelt inne i Östersunds stad, med närheten till stadens alla fasciliteter.

Priser/deltagare (exkl. moms)

OBS! Utbildningen kan upphandlas som rehabiliterings-, arbetsmarknads- och/eller omställningsutbildning.

Pris per deltagare/deltagarvecka, lämnas enl. särskild offert vid förfrågan. Logi, resekostnader till och från Östersund/Frösö flygplats, Östersunds Centralstation, tillkommer vanligen.

VÄLKOMMEN!

eliazon

JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


Namn:


Personnummer:


Adress:


Telefon:

E-mail:

Kontaktorsak och övrig information:


Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

 

ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivningwww.eliazon.com
Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

 

ECTP - Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning - Email

| Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning

Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning

Skarp kritik mot vård av panikångest

Hennes man hade mått dåligt väldigt länge. Socionomen föreslog andningsövningar, men det hjälpte inte. Månader senare fick han diagnosen panikångest. Nu är hon kritisk till att socionomer får behandla psykiskt sjuka – och att de inte kan ställas till svars.

Hon är starkt kritisk, och ifrågasätter socionomernas behörighet att samtalsbehandla psykiskt sjuka. – Det är ett experiment med patienters hälsa och anhörigas tillvaro. Samtalsbehandlingar ska utföras av psykologutbildad personal som vet vad de gör och vilka konsekvenser det får, mot bakgrund av hur bra min man blev efter vård av läkare och psykolog. –Varför inte anställa psykologer som har utbildning?, undrar hon. Läs hela artikeln

Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning

Medicin ersätter psykologhjälp

Enligt undersökning refererad i SvD så nekas minst ca 30 000 personer med behov av psykologstöd sådan hjälp årligen - därför att de inte har råd. Antidepressiv medicinering, med de allvarliga biverkningar som FDA (The US Food and Drug Administration)erkänt, är i dag det huvudsakliga alternativet för den fattige som egentligen behöver akut psykologhjälp vid en livskris i Sverige.
Läs hela artikeln i SvD

Föräldraskolan

Genom Föräldraskolan får du tillgång till eftersökta professionella tjänster och fri information om olika roller och förhållningssätt i föräldraskapet.
Föräldraskolan

Psykolog Läkare Medicin

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Läkare utan gränser
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • Råd & Rön
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning
  Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning
  Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning
  Psykologi, fördjupad psykologisk utbildning och certifiering innebär att människor i ledande jobb och befattningar (t ex. ledarskap, chef- och chefsskap, kvinnor i ställning av ledare), blir mer lediga i att som bra chefer fritt och säkert förmedla och verka med en fördjupad kunskap om mänskligt beteende och handlande som information och påverkansmöjlighet i en aktuell omgivning