LANDA I DEN GRÅ VARDAGEN? Föräldraskolan erbjuder kurser och andra ibland gratis recept på förbättrat föräldraskap, iq-tester och andra tester , annorlunda Spa-aktiviteter, intressanta och annorlunda teman för mor-barn och fäder på skärmflygning el.andra resor i Åre/Östersund, Jämtland-Härjedalen

Hem |Sök |Fond | Artist | Arbetsmiljö| Familj| Ledarskap| Om Välbefinnande |Fråga | Säkerhet | Minnet| Psykologi| Terapi| Populära Baby Namn Phone +46(0)63 - 10 32 50

Nordanvinden
Föräldraskolan
i Jämtland/Härjedalen

Spa trött duktig mamma? - Skapa dig en gladare, tryggare och roligare roll i föräldraskapet. Vi vet hur!

Förälder? Önskar du mer hjälp, avlastning och kunskap i att hantera din roll och dina möjligheter som en duktig, glad eller nöjsamt stolt förälder i en globalt skenande WalMart-ekonomi? Skriv in dig i Föräldraskolan idag och du har och får; kraftigt rabatterade priser (upp till 40%!) på eftersökta professionella tjänster, samt ett ständigt företräde till fri information om t ex:

 • Tips om inlärning, språklig utveckling och olika krav som kan ställas på t ex. språkbruk, vett och etikett
 • Program, modeller och metoder för träning av talang, färdigheter och begåvning
 • Modeller för stresshantering, familj, fritid och ett mer autentiskt utvecklat föräldraskap
 • Råd om rollfördelning mellan mammor och pappor
 • Hantering av styvföräldraskapets nackdelar och möjligheter
 • Senaste forskning inom barn- och utvecklingspsykologin
 • Inbjudan till aktuella föräldrautbildningar, föräldracirklar, samtalsgrupper samt sommar o vinter camp
 • Psykometriska utredningar (psykologiska tester inkl. föräldrasamtal och psykometri)
 • Utlåtandebeskrivningar o åtgärdsprogram
 • Gratis eller subventionerade inträden till särskilda föredrag och evenemang
 • Deltagande vid s k elevvårdskonferenser (EVK)
 • Individuell föräldrahandledning och samtal
 • Coachning i vårdnadsfrågor o tvister
 • Handledning till andra personer som du vill ska vara ett stöd för din familj och dina barn (enskilt eller grupper)
 • Hjälp och stöd vid urval, rekrytering, och fortbildning av olika personalkategorier i dina barns närhet och för dess omsorg
 • Möjlighet till vägledning vid föräldramöten o konferenser

  Ja, jag vill genast skriva in mig vid Föräldraskolan och ta del av information och förmånliga bonuserbjudanden! Skicka min inbetalningsavi på anmälningsavgiften (250:-) till Föräldraskolan, enligt följande namn- och adressuppgifter:

  Föräldraskolan erbjuder kurser och bl a många andra gratis recept på förbättrat föräldraskap, iq-tester och andra tester , annorlunda Spa-aktiviteter, intressanta och annorlunda teman för mor-barn och fäder på resor i Jämtland-Härjedalen

  Namn:
  Pnr:
  Telefon:
  E-mail:
  Postadress:
  Jag önskar inbjudan till nästa föreläsning subventionerad för mig som medlem.

  ENDAST HOS FÖRÄLDRASKOLAN:
  Köp namngivna kläder, t-tröjor, muggar, haklappar, nallar m.m med dina barns favoritnamn och motiv här!

  Föräldraskolan erbjuder kurser och bl a många andra gratis recept på förbättrat föräldraskap, iq-tester och andra tester , annorlunda Spa-aktiviteter, intressanta och annorlunda teman för mor-barn och fäder på resor i Jämtland-Härjedalen

  Om föräldraskap och pojkar som slåss

  Djuret Människan är dömd till en utveckling av mänskligheten så att hon till slut kan föra sig som en gentleman och kulturvarelse. Vi föds alla som hundar, tigrar och andra djur, men måste utvecklas till att bli poeter och andra symbolanvändande varelser. Alla barn söker nyfiket upp elefantkyrkogården, som hjälten Simba i Disney-filmen "Lejonkungen". Som goda föräldrar måste vi vara där, just då, när schakalerna attackerar, för att hjälpa barnet. Vi måste varna barnet för att besöka platsen. Det som är normalt hos barnet är dess inneboende nyfikenhet och aggressivitet, men inte slagsmålet, ett slagsmål som kan sluta hur som helst. Slagsmål skall alltid betraktas som onormalt, men vanligt mänskligt beteende. Liksom krig är för mänskligheten. Aggressiviteten är normal, och reglerar det mesta i våra liv: Kärlek, tal, sömn/vakenhet, prestationer, uthållighet och arbete och idrott.

  Som föräldrar är vi ansvariga för barnens beteende. Liksom att vi är ansvariga för att barnet får lära sig att på ett riktigt sätt få utöva sin inneboende aggressivitet. Vissa funktionshindrade barn har extra svårt för att hantera aggressivitetens uttryck. Det som gör att pojkar ter sig mer utåtriktat aggressiva än flickor är dels att aggressiviteten är biologiskt sett starkare och dels att flickan tenderar att rikta en obunden aggressiv energi mot det egna jaget.

  Föräldern måste känna tillit till barnet förutsättningar att hantera skolsituationen och dessutom känna tillit till att utbildningsenheten och personalen vet vad de sysslar med. Tillitsbrist i något av dessa avseenden skapar osäkerhet och tvivel som tenderar att gå i en neråtgående spiral. Betraktar vi skolan som en elefantkyrkogård så riskerar den att hemfalla till en sådan. Skolans uppgift är utbildning vars syfte är bl a att ge barnet en omvärldsuppfattning samt förmågor att hantera omvärlden. Sådana förmågor kan vara att bibringa barnet ytterligare social och emotionell (känslomässig) kompetens. Sistnämnda grundläggs i hemmiljön och tillskrivs traditionellt föräldraansvarets uppgifter och bör fortsättningsvis även göra detta. Vi föräldrar vill vara och skall vara våra barns föredömen och ledsagare i dessa avseenden. Frågan är nu om skolan skall överta en sådan uppgift i ett läge när vi samtidigt alla känner till att skolans resurser krymper? Man måste dessutom skilja på en person och dennes beteende. Detta är a och o när vi kommer in på frågan hur man sätter rimliga gränser för vad man kan tillåta och inte tillåta i en civilisation eller på en skola.

  Vi måste tillåta alla människors existensberättigande men kan absolut inte tillåta alla beteenden som en människa kan uppvisa, ibland t o m värre än djuren. Inga andra djur mördar varandra av lust enbart, inga andra djur torterar varandra eller sätter varandra i fängelsehålor, inga andra djurarter våldtar, lemlästar och skändar andra varelser eller sätter dem i tortyrkammare för sitt höga nöjes skull. Allt sådant kallas inom psykologin för sadism och är som sådan en avart av typiskt mänskliga beteenden och handlingar. Sådana beteenden visar på när aggressiviteten blir destruktiv och förödande för människan. Givetvis stärks barnets sadistiska och depressiva läggning av dataspel och inflytande från TV och filmer, men vi måste vägleda barnet att ta ställning emot kommersialismens inflytande.

  Barnen söker vägledning i hemmiljön, liksom i skolan, mot positiva uttryck och arenor för aggressivitetens utlevande. Sådana uttryck och arenor återfinner vi i arbetet, i idrottsutövningen, i konsten, i musiken, i vetenskapen och inom religionen.

  För tio år sedan varnade jag för utvecklingen av en ny form av neuros/psykos som jag gav beteckning "maskinneuros". Bakgrunden var en studie av det mänskliga begärets uttrycksformer. Jag konstaterade också att barn och ungdomar inte sitter timtals och t o m i dagar och nätter framför data- och tv-skärmar därför att de genomför någon slags asketisk tvångsmässig övning utan för att de helt enkelt har lust till detta och gör det för lustens skull.

  Under många år i bl a arbetet med barn-ungdomar, föräldrar och skolpersonal har det förvånat mig, vilken stor klyfta som tycks finnas mellan barnens faktiska behov och vuxenvärldens förståelse och förhållningssätt i att bemöta dessa behov. Ett exempel på detta är den diskrepans mellan politiska vallöften till föräldragruppen före valdagen och den ansträngning som man i det politiska sammanhanget är beredd att vidta när valnattens sammanräkning av röster är över. Min förvåning är lika stor när det gäller hur vi vuxna överlåter och överger föräldrafunktionen till TV- och dataprogramsproducenter. Vad händer egentligen i barnets föreställningsvärld när föräldrar lämnar över till TV- och dataprogramutbudet att ge informationen om rådande norm och regelsystem? Hur påverkas normbildningen hos barnet? Vad händer egentligen med det psykiska välbefinnandet och den psykologiska utvecklingen hos barnet om det översköljs med ett informationsflöde och en informationsmängd som barnet inte förstår att sortera, eller lärt sig att vila ifrån?

  Människan har alltid haft och kommer alltid att ha sina gladiatorspel. I djupet av människan pågår alltid en strid mellan det Goda och det Onda, mellan det kulturvänliga och det kulturfientliga mellan det djuriska och det mänskliga. Idag har gladiatorspelen en annan handlingsinriktad skepnad än förr även om de som i sin mest symboliska form - i den politiska retoriken - äger samma form. Gladiatorspelen har tidvis i den mänskliga historien blossat upp till omfattande och förödande krig och krigshärdar. I fredligare former har gladiatorspelen omvandlats till idrott och lek för att under det sista halvseklet alltmer visualiseras till ett eget visuo-spatsial verklighet eller rum: Cyberspace. Hur ska vi se på en sådan utveckling, vad innebär den nya värld vi skapat oss under namnet Cyberspace. Låt oss göra en rundvandring.

  Mycket i den digitaliserade datavärlden är egentligen en icke-existerande tillvaro en ren nonsens eller fantasy-tillvaro, en värld som egentligen inte finns annat än för våra sinnen och för vår förmedling. Till skillnad från människan eller naturen så är Cyberspace fullständigt immateriell men också som sådan med sina ettor och nollor en paradoxalt materialiserad fantasi eller dröm. För psykologen är Cyberspace och TV-film ett exempel på när en abstrakt och oförmedlingsbart mänskligt föreställningsinnehåll, en tanke eller en mänsklig symbol som ett ord, helt plötsligt kan få en realiserbar och konkretiserad viljemässig motsvarighet i det visuo-spatsiala rummet och för varseblivningen. TV-filmmediet och Cyberspace-rummet skapar en bildmässig återgivning av ett tidigare oförmedlingsbart föreställningsinnehåll som bildkonstnären under alla tider eftersträvat. Det mest revolutionerande med Cyberspace och TV-filmen är att den gör deltagarna till både konstnär, betraktare och skapare av sammanhanget på en och samma gång. Detta är den påtagligt största risken med fenomenet TV och data i det att det riskerar öka den narcissiska självtillräckligheten hos utövaren till den grad att han/hon anser sig substituera Skaparen. I Cyberspace-verklighetens mest utvecklade programvaror skapar utövaren sin egen värld och sina egna relationer på samma smått dåraktiga sätt som en psykotisk alkoholist en gång beskrev för mig hur han namngav och lekte ett relationsspel med buteljerna i de ölbackar som han brukade tömma (I stället för att våga ingå i vänskapsrelationer med människor i sin omgivning så valde alkoholisten att skapa "nära relationer" till sina flaskor).


  Några recept till oroliga föräldrar:

  · Försök trots larmsignaler om motsatsen att bibehålla tilliten till skolan och dess förutsättningar att ge barnen en god miljö för sin tillblivelse utanför hemmet.

  · Gå inte in i och överta de uppgifter som finns inom skolan, även om skolan ibland inbjuder till föräldramedverkan och föräldrainitiativ. Respektera en strikt ansvars- och arbetsfördelning mellan hem och skola.

  · Ta ansvar för ditt barns beteende och handlingsmönster i skolsituationen och var inte rädd för att efterhöra dig om detta. Notera och följ detta i större utsträckning än hur det går för barnet inom enskilt avgränsade ämnesområden.

  · Sök stöd, handledning och kritik i din föräldraroll, hellre en gång för mycket, än för lite och av professionellt verksamma.

  · Avlasta dig eller omprioritera ditt liv så att du kan finnas till hands i kritiska lägen i ditt barns liv - när barnet verkligen närmar sig elefantkyrkogården och står ensamt.

  · Tillåt inte ditt barn att vare sig hemma eller i icke-hemmiljö uppvisa djur- eller odjursbeteenden. Hänvisa till kulturellt antagna och godtagna normer och regler.

  · Lär barnet turtagningsregler, grupptryckets inverkan och hur barnet skall hantera Din och dina släktingars anseende i samverkan med andra barn.

  · Lär ditt barn vänta, avstå, lyssna och tiga. Lär barnet att tala, skriva, spela och måla när det har något viktigt som det vill förmedla och uttrycka.

  · Inpränta i ditt barns medvetande en respekt för äldre generationers kunskap, livserfarenhet.

  · Ge barnet ord, namn och uttryck till affekter, känslor, sinnesintryck och erfarenheter.

  Beauty Psychologist Portraying Psychology of Attraction, Beauty and Aesthetics in Åre/Östersund Sweden

  Ytterligare resurser i föräldraskapet

  Några förhållningssätt för ett bättre föräldraskap i vardagen

 • Begränsa TV-tittande (helst till högst en timme per dag i förälders närvaro).
 • Film någon enstaka gång per månad bör vara utbildningsmässigt hälsosam.
 • Det blir vilsamt och bra att hålla ordning, och inte stöka till på rummen för mycket.
 • Den annars obligatoriska kvällssagan kan dras in.
 • Utlovad videofilm, lördagsgodis och annat är inga rättigheter och kan dras in.
 • Om barnet inte följer föräldrars regler visa avståndstagande till regelbrott och beteende .
 • Kläder och leksaker som lämnats på golvet av barnen kan "slängas" tills de "förtjänats" igen.
 • Sätt inte automatiskt på tv:n åt yngre barn för att sysselsätta dem.
 • Se till att vara i rummet och uppmuntra lek i stället.
 • När barnen blir större - försök få dem att göra bra saker vid datorn, som kunskaps- och strategispel.
 • Barnen behöver inte äta mycket, men de bör smaka.
 • Om de inte äter - fundera på varför: är det fel tid, stökig eller överstimulerande miljö eller har de fått småäta innan?
 • Lägg fram grönsaker att ta av om de är hungriga innan maten är klar.
 • Ha regler som gör att det blir lugnt vid matbordet - det klarar de redan i förskolan.
 • Den som "saboterar" vid matbordet bör tillrättavisas efter måltiden.
 • Hur man beter sig själv är absolut viktigast - för barnen tar efter.
 • Visa hur man är artig och trevlig mot andra.
 • Tjata inte om för många småsaker.
 • Bestraffningar kan fungera - som indragen veckopeng - men då måste barnen veta vad det är för krav de ska uppfylla.
 • Beröm och uppmuntra också.
 • Bestäm hur lång tid det är rimligt att de tittar/spelar.
 • Förvarna när det snart är dags att stänga av.
 • Ställ gärna en äggklocka på rätt tid.
 • Dra ur sladden om det krävs.
 • Ha en helgdag i veckan helt dator- och TV-fri.
 • Håll på tiderna.
 • Stäng av tv, radio och allt som kan vara roligare än ätande.
 • Skicka hem väntande kompisar under tiden.
 • Ät gemensamt och gör det till något trevligt.
 • Låt barnen ta själva.
 • Tjata inte om att de ska äta mer.
 • Förklara att den som inte äter mat inte får sötsaker eller efterrätt.
 • Tvinga inte barnen att sitta kvar vid bordet när de är klara.
 • Skräpmat och godis är okej i små mängder - annars kommer en motreaktion.
 • Välj dina strider.
 • När du säger nej, avled och erbjud något annat.
 • Konsekvenser när barnet bryter mot regler.
 • Sätt inte etiketter på barnet, som "Fy vad du är dum och bråkig". Det är beteendet som är tråkigt.
 • Förklara och uppmuntra på ett roligt och lugnt sätt.
 • Uppmuntra barnen att "springa av sig" ibland.
 • Sätt inte upp fler regler än du är beredd att följa upp.
 • Kom inte med tomma hot.

 • Föräldraskolan erbjuder kurser och bl a många andra gratis recept på förbättrat föräldraskap, iq-tester och andra tester , annorlunda Spa-aktiviteter, intressanta och annorlunda teman för mor-barn och fäder på resor i Jämtland-Härjedalen

  Intresse för tema-resor? Sommar och vinter camp? Detta är teman/rubriker på föräldraskolans föreläsningar sommaren 2006

  Anmäl dig till Föräldraskolans kurser för förbättrat föräldraskap, iq-tester och andra tester, annorlunda Spa-aktiviteter, intressanta och annorlunda teman för mor-barn och fäder på resor i Jämtland-HärjedalenGlöm inte boka in Föräldraskolans föreläsningar och café på din semester nu i sommar! Intressanta seminarier (ca 2 ½ timmar) hålls efter beställning på gården Skedehill i den vackra kulturbygden Hackås, vid Storsjön i Jämtland (med plats för en kaffetår, nyfikna barn, lugn, ro och kontemplativ reflektion i skogsnära miljö med milsvid fjällutsikt).

 • - Språkutvecklingens betydelse för barns intelligens och begåvning
 • - Att hantera och leva med sina framgångar
 • - Idrott, prestations- och talangutveckling
 • - Stresshantering för föräldrar, mor-barn
 • - Föräldraskapets fallgropar och möjligheter
 • - Att hantera missbruk, våld, språkförflackning och grupptryck i ungdomsgrupper
 • - Självdestruktiva beteeenden hos barn och unga
 • - Pojkens- och flickans psykologiska utveckling från fosterstadiet till inträdet i vuxenlivet
 • - Kognitiv-, emotionell och social kompetens
 • - Förhållningssätt vid skilsmässor, vårdnadstvister och vårdnadsfrågor
 • - Att hantera och upprätthålla fascination och motivation
 • - Skolans resp föräldrars ansvar för barns utbildning och sociala beteenden
 • Som medlem får du en mycket förmånlig rabatt på evenemangen. Du kan anmäla dig till ovanstående seminarier här.


  Om föräldrar som vill ge vackra betydelsefulla namn till sina barn

  När vi namnger något så talar vi också om vad vi vill eller önskar att det namngivna ska bli och vilken verkan vi önskar det ska ha på andra. Vi pekar m a o också ut en riktning, en modell, en förebild, ett rykte och en legend. Att ge ett namn till ett barn innebär vanligen något väsentligt och radikalt annat än att enbart etikettera eller placera en ny människa. Namngivandet innebär mer av en långsam och helst genomtänkt varm poesi och process mot mänsklig identifikation, trygghet, gemenskap, försörjning och kärleksfull omtanke till tradition, liv och andra medmänniskor. Namnet betyder mer än vad våra föreställningar egentligen kan omfatta eller ana. Läs mer om vad det här namngivandet kan innebära här: POPULÄRA BARNNAMN I SVERIGE IDAG!


  Psych Up Security™

  Psych Up Security™ är en försäkringslik lösning som ökar tryggheten om du någon gång känner dig tvingad att ta emot psykologisk vägledning:

  AKUT SECURITY - NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME:

  • Ständig tillgång till avropbar professionellt erfaren "stand-by" beredskap.
  • Garanterad kontakt med leg. psykolog och/eller psykologlicensierad Psych Up Security Manager inom 24 timmar.
  • Kris- och konflikthantering.
  • Vetenskapligt beprövade utredningar och behandlingsprogram.
  • Coachning av informationsansvariga och nyckelpersoner.

  PREVENTION SECURITY – KONTINUERLIG GENOMGÅNG, UTVECKLING OCH UPPFÖLJNING (delvis beroende av Psych Up Security™-avtalets omfattning)

  • Kontinuerlig till Psych Up Security™ -avtalet anpassad genomgång, inventering, riskbedömning och uppföljning av psykosociala behov och insatser.
  • Psykosociala skyddsronder (på arbetsställen).
  • Personutveckling och coachning (av rollförväntningar, psykologiska strategier, handlingssätt, kommunikation, vägledning och styrning ).
  • Operativ krisberedskap och systematisk krishantering. Fallgropar och risker. Problemlösning och stress i kritiska situationer.
  • Psykometrisk testning och övriga test, utrednings- och behandlingsinsatser.
  • Fortbildnings- och utbildningsinslag
  • Ångest-, stress-, aggressivitets- och konflikthantering.
  • Motivation, entusiasm och kreativitet.
  • Program och handlingsplaner vid hot, våld, missbruk och addiktion.
  • Kommunikationsträning (bl a riskkommunikation och empatisk kommunikation), utveckling av strategier för informationsinhämtning och informationshantering.

  -Hur blir jag en bättre förälder? (barnpsykologi)
  Om existensens villkor och några fundamentala begrepp inom psykologin.
  Har mitt barn DAMP/ADHD?(barnpsykologi)
  Varför lyssnar han inte på mig?
  Har jag en ätstörning? (Anorexi)
  Hur vanligt är självmordstankar och suicid?
  Hur hanterar jag min ångest?
  Vad innebär en fobi ?
  Om pojkar som slåss (barnpsykologi)
  Är jag en perfektionist?
  Är jag deprimerad?
  Vad är schizofreni?
  Psykopati, vad betyder det?
  Vad är utbrändhet/ utmattning?
  Har min son inlärnings- eller koncentrationssvårigheter? (barnpsykologi)
  Hur kommer jag över min sorg?
  Är det något fel på mitt minne?
  Är jag spelberoende?
  Hur hanterar jag mina tvångstankar?
  Hur hanterar jag min stress som yrkesverksam och förälder?
  Varför är min son/dotter annorlunda ? Asperger/Autism(barnpsykologi)
  Vad kostar det?


  Individuell face-to-face utbildning erbjuds nu i Jämtland

  Mor-barn mottagning. Kombinera din Spa-aktivitet i Jämtland/Härjedalen med följande face-to-face utbildning i mor-barn föräldraskap:

  1.Skillnader mellan pojkars och flickors psykologiska utveckling
  2.Språkanvändning och betydelsen av den individuella språkutvecklingen för t ex självkänsla
  3.Pappans resp. mammans olika roller och betydelser för barnets identitetsutveckling.
  4.Om "Desire of the Gaze" och "Voice of Commendatore", samt några andra faktorer av betydelse för barnets utveckling av intelligens, begåvning, glädje, kreativitet och lust.
  5.Barn och stress. Om stressorer i barnets omvärld och hur dessa bör tolkas och hanteras
  6.Skillnader och färdigheter i sådant som brukar kallas för kognitiv- emotionell och social kompetens.
  7.Om barns och vuxnas ångest och erfarenheter av traumatisering, ångesthantering, behandlingsalternativ och ångestdämpande faktorer.
  8.Att hantera beteendeavvikelser och ev. drog- och missbruksförekomst i barnets miljö.
  9.Sömn, kost och tonåringens kroppsupplevelser
  10.Förhållningssätt till barnets andra förälder, skolan, idoler, kamrater, kamrattryck och övriga betydelsefulla omvärld.
  11.Övriga frågor som kan gälla umgänge, vårdnad, separationsproblematik m.m.

  Utbildningen ges i Östersund vid 10 separata tillfällen (månatligen), och om 4 utbildningssessioner a 40 min (face-to-face) varje gång. Utbildningen är strukturerad med en (enl. ovan)tematiserad föreläsnings- och handledningrubrik och förutsätter vilja och förmåga hos deltagaren att föra personliga noteringar samt att inhämta visst (efterhand) anvisat studiematerial. Tid för fokuserad eftertanke och reflektion bör avsättas särskilt mellan utbildningstillfällena. Via mail- och telefonkommunikation mellan utbildningstillfällen ingår ständig möjlighet underhandskontakt och löpande mentorskap.

  Utbildning ges i form av idag momsbefriad mor-barn mottagning, föräldrakonsultation av leg.psykolog/socionom. Särskilt intyg på utbildningens innehåll och omfattning erhålls efter genomgången och fullföljd utbildning.

  Pris: enl.offert (exkl. moms) per månatligt utbildningstillfälle. Kostnader för kost, logi och resor ingår inte.

  Plats: Mor-barn mottagning Eliazon, Residensgränd 25 A, 831 41 Östersund.

  Tidpunkt: Enl. överenskomelse med deltagaren.

  Fakurering: Månatligen efterhand. 30 dagar netto.


  Om det lilla barnet inom oss!

   - Oj, är det så här den stora vida världen ser ut ! sa Herdinnan till Sotaren, då måste jag be dig om en sak till, tillade hon. – Du måste lova att ta mig samma väg tillbaka hem igen!

  Vår kanske mest älskade barnboksförfattare (vid sidan av Astrid Lindgren) är HC Andersen (1805-1875). Citatet ovan är hämtat ur HC Andersens berättelse om Herdinnan och Sotaren (Hyrdinden og Skorsteensfeieren) som han publicerade den 7. april 1845. Den lilla förtjusande berättelsen utkom som en del av Nya Äventyr, Första Bandet, Tredje samlingen, 1845 och handlar om två porslinsfigurer som blir förälskade i varandra och rymmer ut i vida världen sedan Herdinnans förmyndare, Den Gamle Kinesen, ramlat av ett bord och gått i tusen bitar. Född i Odense på Fyn och sedan 14-årsåldern både faderslös och hemlös, levde Hans Christian Andersen en framgångsrik livshistoria som tagen ur en av hans egna sagoberättelser. Samtidigt förblev författaren hemlös, barnlös och av många i samtiden ansedd som en tragikomisk figur med nervösa och asociala drag, fobier och tvångstankar. Efter 14-årige Hans Christians uppbrott från mycket fattiga förhållanden i Odense till en hårt prövande tillvaro i Köpenhamn, så var det aldrig någon som kunde visa honom vägen hem igen. Livet ut levde författaren utan familjeband i ett slags utanförskap beroende av andra celebriteters och vänners omtanke och gästfrihet (t ex Charles Dickens). H C Andersens litterära produktion omfattar minst hundrafemtio titlar. När han inte skrev brukade H C Andersen läsa upp sina alster för de burgnas barn, klippa pappersdockor och resa runt i olika europeiska länder. Fram till sin död behöll han dock närheten till det lilla barnet inom sig.


  Några recept till styvföräldrar

  - Ta inte över en biologisk förälders roll, ansvar och befogenheter. Försök att forma en samlevnad i hemmet byggd på ömsesidig vördnad och respekt, för att det är möjligt och t o m rimligt att det finnas olika regler på olika ställen.

  - Ta gärna ställning för din samlevnadspartner i de biologiska föräldrarnas konflikt, men desavuera inte någon av de biologiska föräldrarnas möjligheter att faktisk bibehålla och utveckla föräldraskapet så att det bäst gagnar barnens psykosociala utveckling. Detta betyder konkret t ex att även om du inte tycker om mamman/eller pappan, så respektera denna persons önskan, vilja, krav och plikt att utöva ett rättmätigt pappaskap resp. mammaskap på egna villkor och med egna regler.

  - Försök att se med barnets ögon på situationen - det kan vara lättare för dig än för föräldrarna. Samtala positivt med barnet om den andre föräldern – inte undvikande eller nedvärderande.

  - Respektera relationer mellan halv- och styvsyskon på gott och ont. ----Ibland vill de hälsa på hos varandra mellan umgängesperioderna, ibland vill de vara ifred från varandra.

  - Ge utrymme för barnet och föräldern att göra något ensamma en stund, särskilt i storfamiljer.

  - Ordna ett eget rum eller en egen vrå för umgängesbarn, en plats där barnet kan samla sina saker och känna ett hemmavid.

  - Planera umgängestider och andra arrangemang utifrån barnens individuella behov ibland – inte alltid utifrån de vuxnas- eller syskonens behov.

  -Vid vårdnadsfrågor f o m skolålderns början kan man generellt sett säga att ett barns psykosociala utveckling befrämjas bäst om pojkar flyttar till sin biologiske pappa och att flickor likaledes bor kvar hos mamman.

  - Innan skolstart bör barnet generellt sett bo kvar hos modern oavsett kön.

  - Rättvisetänkande som innebär att barnen bor växelvis hos endera föräldern bör ifrågasättas utifrån hur barnets behov av en sådan lösning befrämjas.


  Om s k Psykometriska Test (Iq-test)

  Psykometriska undersökningar består utav hela batterier av flera olika deltester som psykologen nyttjar för att ta fram olika mätbara värden på egenskaper som klienten ifråga delar med alla människor i större eller mindre utsträckning. Testerna är väl validerade och beprövade och har en mycket bra diskriminerande förmåga på det som man försöker att mäta. Hos Föräldraskolan erbjuder vi t ex två olika program varav ett administreras för vuxna personer och det andra för de barn som vi arbetar för: De neuropsykologiska utredningsprogrammen för vuxna, barn och ungdomar består av flera olika delar som det egentligen bara tar några veckor att genomföra för den enskilde:

  Program 1: BARN OCH UNGDOM

  Innehåll: Anamnes, Uppmärksamhet, kontroll och organisation, Språkliga funktioner, Senso-motoriska funktioner, Visuo-spatiala funktioner, Minne, Begåvning, Medvetenhet, Identifikation och jagstyrka, Syn- och åkallandedrift, Sammanfattande tränings- och åtgärdsförslag, Övriga behov och förhållningssätt

  Administrerade tester bl a: Nepsy, Wisc, VMI, Goodenough Harris Drawing Test, Benton, SPIQ 1 och 2, Frostig

  Program 2: VUXNA

  Innehåll: Anamnes, Uppmärksamhet, kontroll och organisation, Språkliga funktioner, Senso-motoriska funktioner, Visuo-spatiala funktioner, Minne, Begåvning, Medvetenhet, Identifikation och jagstyrka, Syn- och åkallandedrift, Sammanfattande tränings- och åtgärdsförslag, Övriga behov och förhållningssätt.

  Administrerade tester bl a: CWT - Serialt färgordstest Benton Visual Retention Test SRB:1 SRB:2 SRB:3 Claeson-Dahls test för inlärning och minne MMPI-2 Job Stress Survey - JSS

  När olika patologiska yttringar redan är etablerade i hjärnan, så är de mycket svårare att åtgärda än med preventiva träningsinsatser. Trots detta finns det människor som tycks ha bättre och mer effektiva förutsättningar och kapacitet att kompensera för funktionsnedsättningar som drabbar de psykologiska funktionerna i hjärnan. När de möter de här utmaningarna så kan de trots nedsättningarna bättre och lättare finna fram till nödvändiga kompensatoriska strategier om de får riktig träning och åtgärdsprogram.

  Barn med separerade föräldrar brukar önska:

  – att föräldrarna ska sluta bråka och vara vänner.

  – att barnet ska få umgås med föräldrarna så ofta han/hon vill.

  – att föräldrarna ska bo nära varandra.

  – att barnet ska "få" uttrycka sina känslor och längtan efter den andre föräldern.

  – att få göra något tillsammans med båda föräldrarna ibland, t ex fika.

  att föräldrarna ska kunna vara tillsammans som vänner vid högtidsdagar som födelsedagar, skolavslutningar och julaftnar."


  Böcker om vår tids ibland märkliga modeller och förebilder

   ©  Uppdaterad senast:

  wwww.föräldraskolan.com
  wwww.föräldrautbildning.com
  wwww.nordanvinden.com
  wwww.jämtlandhärjedalen.com