Psykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund   Reklam och annonsering på Internet - Eliazon Annons - Åre/Östersund - Marknadsföring och psykologi i Åre och Östersund
Psykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund

Hem|Sök |Panik Ångest|Bra Framtid|Bidrag Barn|Säkerhet| Artist Jobb | Jobb| Barn Familj Skola| Jobb Ledare|Barn & Ord|Hot Relation| Skönhet| Vänner| Modell| Cashmere| Fascination| Test Minne| Analys|Utbrändhet |Mejlterapi| Privat Läkare & Psykolog| Annons & Reklam| Ovanor & Missbruk| Test Välbefinnande| Tema Föreläsning| Föräldrar| T-shirt| Utbildning o kurser|Boka Tid
Psykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund
Psykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och ÖstersundPsykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund
Psykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund
3 saker som förändrar ditt liv - idag!

Bästa köp: Gucci, Armani och Chanel

Psykolog i Östersund gör psykologi enkel att förstå!

- Biografisk översikt och avgörande möten


Gustave Courbets porträtt av poeten Charles Baudelaire 1847. Läs mer om Charles Baudelaires och andra konstnärers påverkan på leg.psykolog/socionom Eliazon, nedan. [Samtliga bilder och textillustrationer på den här sidan kan för övrigt beställas via AllPosters.com, genom att du följer bildlänken.] Buy at AllPosters.com
Den psykologiska praktik och det teoretiska utbildningsarbete som leg.psykolog/socionom K A T Eliazon arbetar med att fullfölja i regionen Åre/Östersund och Jämtland kan sägas vara en unik och beslutsam resa igenom hela den essentiella psykologiska vetenskapen. Eliazon gör den akademiska psykologin klarare, begripligare, mer lättförstådd och lättillgänglig för vanligt folk och vanliga människor, som tar tillfället i akt att möta denne i sanning andre gentleman, även om denna andre ibland har avfärdats som för självständig, oplacerbar, svår, tvetydig och omöjlig av en del människor.

Eliazon är en kliniskt och i privat regi praktiskt verksam barnpsykolog, skolpsykolog, företagspsykolog, psykologilärare, föreläsare och författare och har examina från tre olika universitet och högskolor inom ämnesområdena psykologi, personaladministration, socialt arbete och offentlig administration. Född Kenneth Anders Torbjörn Eliasson (professionellt bekant som Eliazon), den 11 juni 1955, i en liten by - Storhallen bland fjällsluttningarna i södra delen av Jämtland. Fadern, själv född och uppvuxen på samma plats, var skogsarbetare. Modern - en emigrant bördig från Namsos-trakten i Norge, var servitris. Tre år gammal bevittnade Eliazon dödsfallet av sin farmor. I åttaårsåldern flyttade familjen till Östersund. Det skulle komma att bli en lång härdande tid full av frustrationer och gatlopp för ett björnhjärta utkastad i den främmande staden.

Efter en 15-årig odyssé återkom Eliazon till staden Östersund, där han idag fortfarande älskar, lever och verkar. Eliazon är den äldsta sonen i en syskonkull på tre barn, och kan redan sägas ha blivit en nyskapande personlighet inom psykologin och en av Sveriges idag mer framgångsrika psykologer inom praktiskt kliniskt behandlingsarbete och psykologisk utveckling och marknadsföring. Enligt t ex Internetbaserade sökmotorföretagen Google, Teoma, Altavista, Overture, MSN och Yahoos rankinglistor senaste åren, har Eliazon (i konkurrensen av miljoner andra aktörer) varit en av världens mest ledande enskilda aktörer inom ämnesområden som föräldrautbildning, föräldraskap, namn och varumärken, barnpsykologi, psykologer, psykologisk marknadsföring, psykologiska artiklar och människors psykologiska hälsa och arbetsmiljö. Hemsidor, utbildningar och mottagningar har besöks och uppskattats av såväl många klienter i ett konkret geografiskt närområde, som en stor internationell kundkrets och publik.

Psykolog/socionom Eliazon - Drabbningar med blanka svärd Buy at AllPosters.com
Eliazon´s militärtjänstgöring som elitjägarsoldat inom kavalleriet åren 1973-74 blev en sorts idyll. Han drack, sov, slogs och jagade flickor som män kan göra i unga år. Tillfällen till kampfyllda prövningar med blanka svärd blev många, särskilt som han hade blivit boxare hos anrika boxningsklubben Älgen i Östersund sex år tidigare. Efter militärtjänstgöringen började Eliazon socionomprogrammet i en högskola för socialarbetare och offentliga administratörer i Östersund. Studierna fokuserade personalutveckling, juridik, offentlig administration och ekonomi för ledningspersonal och beslutsfattare. Eliazon examinerades vid socionomprogrammet årsskiftet 1978/79 och han sökte och fick initialt arbete i Östersunds kommun. Sommaren 1979 flyttade Eliazon till södra Sverige - Östergötland för att bl a göra sig mer förtrogen med politik och beslutsfattande. Han kom snart att röra sig bland de inre politiska kretsarna i regionen, blev snabbt en populär politiker och valdes bl a som ordförande för ett offentligt företag inom nybyggnadsproduktion och bostadsförvaltning. Hösten 1981 flyttade Eliazon tillbaka till Mellannorrland efter erbjudande om en intendenttjänst som personal- och ekonomiansvarig i Hudiksvall. Åren 1983-85 deltar han i SPF:s högre utbildning för personaladministratörer och Eliazon genomgår en individuell psykoterapi inspirerad av psykoanalytikern Jacques Lacan. Han påbörjar psykologutbildningen vid Lunds universitet 1986 och går under loppet av två år i gruppsykoterapi. Eliazon blir själv far för första gången, nio månader innan bortgången av en älskad farfar..

Farfadern, homeopaten, åkeriägaren, minkfarmaren, hemmansägaren och handlaren A.E. Eliassons, bortgång tvingar av nödvändighet Eliazon till formuleringen av två teoretiskt välskrivna och omtalade examensuppsatser på psykologutbildningen: "Syndriften - ett av S Freuds centrala begrepp", 1989 (handl. Professor Lars Nylander, Berkely University) och "Tillbaka till fadern", 1991 (handl. Univ.lektor Tomas Nilsson, Umeå universitet). Efter psykologutbildningen arbetade Eliazon som handledare, utbildare, psykolog och psykoterapeut vid Rättspsykiatriska regionvårdsenheten i Sundsvall (Sidsjöns sjukhus), under fem år. I dagligt samarbete och under givande och ibland livliga diskussioner med den berömde tyske rättspsykiatrikern och chefsöverläkaren Nicolas Nägele, blev detta ett praktikens universitet för Eliazons teoretiska förståelse och tänkande. Dr Nägele var en komplicerad, aldrig snarstucken, men långvarigt erfaren karismatisk och kunnig läkare med en traditionell biologiskt medicinsk inriktning färgat av ett stort intresse för hypnosbehandling. Arbetet innebar ett vardagligt slitsamt psykoterapeutiskt och kliniskt arbete med landets tyngst kriminellt belastade psykiatripatienter. Det var ett mycket svårt och farligt arbete och gav ganska snart ett gott närmevärde till vad verklig mänsklig tragik, vansinne, utanförskap, otillräcklighet, psykisk död eller total meningslöshet, är för något.

Dr Nägeles intresserade hållning av patientarbete sin höga ålder till trots, hans behandlingsarbete, humanistiska människosyn och åsikter blev en stor inspirationskälla för Eliazon. Eliazon tyckte möjligen att Nägele underskattade hans hållning till faderns symboliska roll för subjektets psykologiska konstituering. De båda samarbetade i övrigt mycket bra t ex i behandlingsinriktning, policyfrågor och delade åsikten att många kriminella handlingar och perversioner hade sina rötter i den kriminelles tidigaste barn- och ungdomsår och den språkligt/kulturella anpassningen. Man formulerade särskilda regler för frigångar och permissioner utifrån patienternas förmåga och vilja till självförståelse och insikt. Efter några år gick Nägele i pension och avled kort därefter i en hjärtattack när han fick beskedet om en farlig mördares rymningsförsök från kliniken. Nägeles efterträdare och Eliazon hade hamnat i olika bedömningar och värderingar om frigångsrutiner. Efterträdaren missbedömde tidigare upparbetade rutiner och värdet av ett välfungerade samarbete mellan paradigmatiskt ibland skiljaktiga yrkesdiscipliner, med den fatala konsekvensen av en allvarlig rymning som följd.

Överlag utvecklades Eliazon och praktiserade i en lärorik och stimulerande miljö, nyskapande idéer i ett formidabelt insisterande på talets och den biologiske faderns symboliska betydelse för det mänskliga subjektets strukturering och utveckling. Idéer som efterhand vann större gehör och genomslag i olika former av vårdarbete och bemötande av klienterna vid kliniken. Under perioden i Sundsvall 1991-96 producerade Eliazon förutom ett vitsordat kvalitetsdokument över klinikens verksamhet, ett flertal artiklar och nedtecknade nytolkningar/ föreläsningar om bl a Sigmund Freuds strukturella modell och centrala begrepp i den psykodynamiska teorin, sjukdomsklassifikation m.m, påverkad av bl a den franske psykoanalytikern Jaques Lacans teoribildning vid sidan om chefsöverläkaren Nicolas Nägeles praktiska livsgärning. Efter Nägeles pensionering och död förändras policy, behandlingsansvar, säkerhetsrutiner och inriktning vid kliniken på sätt att Eliazon säger upp anställningen. Han flyttar tillbaka till Östersund 1995 och etablerar ett eget privat företagande i bl a Åre/Östersund-regionen som barnpsykolog inom skolan och verksam psykolog och organisationskonsult, inom arbetsmarknad, företagshälsovård och övrig hälsosektor. En av hans första geografiskt bundna mottagningar blir exakt det rum som han 40 år tidigare föddes i.

Under hela livet efter den älskade farmoderns bortgång har existentiella, etiska och religiösa frågeställningar varit viktiga frågor för Eliazon och ibland t o m torterat honom, särskilt som grubblerier i de yngre levnadsåren. Tidvis drev de här frågorna honom till att undvika annat än ett ständigt sökande efter en ultimativ mening och definitiv sanning. Först vände han sig till filosofin, politiken och religionen, men fann inga svar. Sedan sökte han inom psykologin och fann där några nycklar till en eget färgad moral och etik i Sigmund Freuds och Jacques Lacans texter och tankesystem. 1995 skrev Eliazon två artiklar, den ena om mannen, kvinnan, våldet och orden och den andra om barnets utvecklingspsykologi, där han skarpt kritiserar ett rådande dogmatiskt psykiatriskt paradigm och synsätt som försöker kategorisera och underställa psykologin under en medicinskt sjukvårdande specialitet - psykiatrin.

Från den här punkten domineras Eliazon av en övertygelse om att psykologin måste ställa sig utanför ett medicinskt/somatiskt sjukvårdstänkande som i sig riskerar befrämja och förstärka vansinnesyttringar för att på egna meriter uppnå ett socialt anseende och acceptans som en helt fristående vetenskaplig disciplin utanför medicinen och sjukvården. För Eliazon är psykologin vetenskapen som berör de flesta människor och därför giltig för alla. Tidvis i livet mer eller mindre. Eliazon menar att psykologins bredd och giltighet som en helt fristående vetenskap utanför bl a medicinen, somatiken och biologin är antagen och tas idag för given av de flesta moderna människor. Det som tidigare har ansetts som lite kusligt eller "unheimlich" innebär numera att vi bättre och på ett mer avslappnat och mindre vidskepligt sätt förstår och kan använda samhällets, kulturens, socialisationens, kommunikationens, medvetandets och språkbildningens betydelse för vår egen och våra barns tillblivelse till fungerande välmående människor (vid sidan av en allt bättre fysisk hälsa, materiell välfärd och medvetenhet om våra naturliga och miljömässiga förutsättningar).

Edvard Grieg 1901 Buy at AllPosters.com
Redan 1848 lär poeten Charles Baudelaire (1821 – 1867) ha myntat att ”Musik är tal”. Detta uttryck har Eliazon tagit fasta på i sökandet efter att förstå kreativitet och kreativa inspiratörer och miljöer, som när han aktivt inriktat söker upp Baudelaires gator Paris 1999, den norske kompositören Edward Griegs hem Troldhaugen i Bergen 2000, Johann Strauss I o II i Wien under 1992, Selma Lagerlöfs Mårbacka (2002), HC Andersens barndomshem i Odense (2003), eller Michelangelos Florens under 2001. Vi kan också se att Baudelaires uttryck och det goda skapandet finns som en basal röd tråd och utgångspunkt i hela Eliazons teoretisering och förståelse av de språkliga uttrycksmöjligheternas centrala roll inom den psykologiska vetenskapen och möjligheten som sådan. Enligt Eliazon så känner erfarna psykologer till att psykologin både innehåller vetandet om framtidens drömmar och existentiella möjligheter, som en kunskap om märkligt mänsklig föränderlighet, möjlighet och plasticitet. Ämnesområdet psykologi är därför avsevärt bredare, vidsyntare än bara de mörka sjukdomsförklaringar som han kritiserar sjukvården och psykiatrin att sysselsätta sig med. Tvärtom tangerar den psykologi som Eliazon företräder, och stiger långt in i, även andra vetenskapsområden: t ex. ekonomi, religion, medicin, politik, pedagogik, litteraturvetenskap, vår historia, kultur, teater, våra framgångar, skratt och skapandets inspiration - liksom ibland, in våra privata vardagsrum, hjärtan och kärleksrelationer. I all prestationsutövning, t ex idrott eller marknadsföring och annan affärsidkande verksamhet idag, betraktar Eliazon psykologin som en helt avgörande faktor för framgång och produktiv utveckling. Eliazon lyfter gärna fram berättelsen om hur herdepojken David besegrade jätten Goliat, Oidipusmyten, Jesu barndomshistoria och Moses-berättelsen med tillägget av moderna konstnärsöden som nobelpristagaren Harold Pinter, aktrisen Greta Garbo, målarna Pablo Picasso, Salvador Dali, Bengt Lindström författarna Zackarias Topelius, Charles Dickens, H C Andersen, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren och August Strindberg som ett urval inspirationskällor, exempel, nycklar och modeller för hur barn sprungna ur vidriga eller mycket enkla uppväxtvillkor trots dessa erfarenheter och öden, kan ervinna en framgångsrik utveckling och en hedersam livsinställning.

En insisterande attityd och hållning till att människan bör förbättra en kommunikativ kapacitet, konflikthantering och självkännedom (inkl. t ex ångest- och stresshantering) genom språklig förmedling och en samtidig indignation över dåligt beteende, löftesbrott, hyckleri och kvinnoföraktande inställning kan ibland uppfattas som en mycket kontroversiell och hotfull moralisk inställning. Ibland t o m för prominenta religiösa företrädare. När Eliazon påminner om bibelcitatet "I begynnelsen var Ordet" (Joh 1:1 och Lu 1:2) och om kyrkans och kyrkoföreträdarnas speciella roll som förebild och modell för människors förmåga till kommunikation, ordval, samarbete, besinning och försoning, tycks hans egen funktion som "själasörjare", modell och psykolog ha passerat en gräns för vad en kyrka (som vill kalla sig modern) egentligen vill tåla eller kan höra. Detta renderar Eliazon så sent som i början av detta nya Millenium, att på 1500-talsmanér bli uttalat bannlyst och hamna i onåd att få utöva sitt yrke inom ett pastorat inom den Svenska Kyrkan. Exemplet visar aggressivitetens och våra primitiva instinkters genomslag och styrka när människor riskerar hamna i en slags svår insikt, allvarligt bryderi, vanmakt eller upplevelse av kontrollförlust eller brist: Vi skjuter budbäraren, eller förskjuter honom ur en gemenskap som endast omfattar vår egen självgodhet.

Debatten om skolan, utbildningen, psykiatrin och kriminalvårdens roll blossar då och då upp i Sverige, särskilt när uppmärksammade händelser inträffar. År 2001 anklagar professorn i rättspsykiatri Sten Levander felaktigt konstnären, regisören och författaren Lars Norén och dennes uppsättning av den kontroversiella pjäsen 7:3 för att vara brottsprovokativ och orsak till ett misslyckat behandlingsförsök av några kriminella interner. Den omedvetne konstnären Norén hade medverkat till att några av hans aktörer i pjäsen deltog i denna som en behandlingsinsats sanktionerad via kriminalvården. I polemik med Levanders angrepp på Norén beskriver Eliazon allvarliga brister och felaktiga slutsatser i Levanders resonemang på Svenska Dagbladets debattsida. Eliazon inser att Levander bokstavligen "kastar sten i glashus" och försöker förskjuta ansvar för ett misslyckat behandlingsförsök från rättspsykiatri och kriminalvård till oskyldigt bedragna människor med konstnärliga och välvilliga ambitioner. Det riktiga i ett behandlingsförsök som det som Riksteatern deltog i är inte ifall det ska anses vara misslyckat. Det viktiga är att se det goda i och föresatserna att försöket faktiskt kom till stånd. Risken med professor Levanders hållning är att inga ytterligare behandlingsåtgärder bedöms som möjliga att genomföra, vilket inte minst binder ris till rättspsykiatrins egna rygg.

Tvärtemot professor Levanders hållning uttrycker Eliazon här en uppfattning att vi måste hysa tilltro till människors goda intentioner (även när vi riskerar bli bedragna) och att bedragar- och odjursbeteenden liknande dem som kriminella personer ibland uppvisar, aldrig lärs in genom deltagande på offentliga teaterscener. Manuset för odjursbeteendet har lärts in och tränats på en helt andra platser, och vid andra tidpunkter, vilket gör Levanders anklagelser mot konstnären Norén än mer grundlösa och absurda. Odjursbeteendet finns där innan konsten och de mänskliga attributen (t ex språkanvändningen) formerar det mänskligt subjektiva och binder upp den destruktiva aggressiviteten. Konsten, musiken, teatern, orden och dikten är tvärtom de grundläggande fundament som bär upp den mänskligt tunna fernissan, enligt Eliazons formulering. Finns det en avgrundslik föreställning om människans natur, så återfinner vi alltid denna på t ex intagningsavdelningen på en rättspsykiatrisk eller fängelseinstitution. Den som söker sanningen i bedragarkaraktären på en offentlig teaterscen är alltid själv den mest bedragne.

7:3-debatten pågick under flera år. Genom Eliazons inlägg i 7:3-debatten tystades kritiken och häxjakten mot konstnären, så att den konstnärliga friheten tilläts bestå, utan ingrepp i t ex tryckfrihetsförordningen (såsom en del debattörer t om föreslagit som en beivrande sanktion mot konstnären Lars Noréns utövning). Eliazon hedras bl a med uttalat stöd från Noréns medarbetare och en värmande inbjudan från oväntat håll: Författarna, pionjären inom tonårsarbetet i Sverige - baronessan, medicine licentiat, överläkaren, tonårspsykiatern Brita Mannerheim(dotter till Gideon Danell) och hennes make poeten, filosofie doktor hc, civiljägmästaren, friherren och baronen Augustin Mannerheim (son till friherre Carl Fridolf Johan Mannerheim [1868-1934] och dennes maka Palaemona Sophie Treschow [1878-1948] och brorson till överbefälhavaren för Finlands vita armé, generalen för kavalleriet under Finlands frihetskrig [1918], riksföreståndare 1918-19, marskalken av Finland 1942 och Finlands 6:e president [1944-1946] baron C.G.E. Mannerheim) kontaktar Eliazon från Spanien och inbjuder välvilligt honom och hans familj till att tillbringa en minnesvärd weekend i deras hem i Linköping.

Mötet kommer till stånd i september 2001 och den glatt uppslupne värden Augustin (f.1915) underhåller "Praktungen från Norr!" och övriga gäster med recitation ur diktsamlingarna "Vita vägar", "Det förstorade mörkret" och "Sätt Glas", utbildar om palindromier (spegelordsdiktning) och förekomst av distikon (verspar av en hexameter och en s k pentameter i rytmiskt mer eller mindre fria variationer) i svensk resp. klassisk poesi, samt spelar långt ut på lördagens afton vackert Johann Sebastian Bach klassiska sonater för violin och chembalo på ett eget högt älskat och unikt chembalo-instrument. Makan Brita Mannerheim (f.1916) bidrar med kulinariska överraskningar och berättelser om kvinnorörelsens förgrundsgestalter, barnpsykologins uppkomst, utveckling och forskning i Sverige, samt återger tillsammans med maken Augustin anekdoter och minnen från makarnas lyckliga liv tillsammans såväl på herrgården Grensholm i Vånga, Östersgötland, ungdomstidens vistelser (med bl a myltplockning, plantering/anläggning av silvergran, arbete, resor) i Norrland, som övriga erfarenheter, promenader, samtal, hågkomster, upplevelser tillsammans med t ex författarinnan Karin Boye, fältmarskalken Gustaf Mannerheim och nära vännen, prisbelönte och hyllade poeten och psykologen Tomas Tranströmer.

I mötet med Augustin och Brita Mannerheim stärks Eliazon i övertygelsen att poesi och konst faktiskt som psykologiska behandlingsinstrument förmår sublimera hat, aggressivitet och krigslust. Eliazon stärks också i det omvända antagandet att där utrymmet för sublimering och förlåtelse begränsas växer desauvering, krigslystnad, hat, avund och miltärism. Vare sig vi kallar denna sublimering för skuldmässig reaktionsbildning eller inte, så är den första typen av sublimering god för människan och den andra olycksbådande och farlig. 1914 dör en bankrutt greve, poet, författare som försökt livnära sig som konstnär i Paris vid namn Carl Robert Mannerheim (1835-1914). Han är Gustaf Mannerheims far och Augustin Mannerheims farfar. Augustin (döpt efter anfadern Augustin Marhein, som adlades till baron 1693 och antog adelsnamnet Mannerheim), föds året efter farfaderns död, samma år som hans sedemera berömde farbror Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867-1951), befordras till generallöjnant i Rysslands kejserliga armé. Gustaf Mannerheims framgångssaga som nordisk krigsgeneral och militär hjälte, börjar m a o samma år som poeten Augustin föds och året efter att hans far gått bort. Släkten Mannerheim kommer ursprungligen från Holland via Tyskland till Sverige. Krigshjälten Gustaf Mannerheim kunde egentligen inte det finska språket, förrän hjälpligt, långt upp i vuxen ålder. Han växte upp som ett fosterbarn hos släktingar, antagligen fruset övergiven, hatisk och sorsen på sin far, efter att modern Hedvig Charlotta (Hélène) von Julin (1842-1881), troligen dött av att fadern förskingrat familjens ekonomi och tvingats försälja familjegodset Louhisaari.

Politikern, debattören och europén Carl Bildt har beskrivit "att Gustav Mannerheim växte upp i en exklusivt svenskspråkig miljö i Finland, men kom tidigt att se St Petersburgs salonger, Rysslands kejserliga armé och Warszawas aristokrater som sin alldeles självklara miljö. Han var lika hemmastadd i Paris och London som i Helsingfors och Stockholm, och kom att leva sina sista år i Schweiz. Bildt skriver vidare "att Gustaf Mannerheim besökte Tsar Nicholas II i Tsarskoje Selo, tog emot Adolf Hitler i sin salongsvagn vid Imatra och gjorde svarsvisit på Wolfschanze i Ostpreussen. Han konspirerade med Pilsudski och med Churchill." Mannerheim var beundrad och respekterad av många samtida, bland dem såväl Josef Stalin som Adolf Hitler. Han gjorde ett starkt intryck på många; bl a Winston Churchill beskrev honom som: "den ståtligaste utlänning jag någonsin mött" och Charles de Gaulle lär ha sagt om Gustaf Mannerheim: "att det var som att träffa en hovman från Versailes dagar". Under vistelsen hos Augustin Mannerheim, inför nattvilan och efter Bach-framträdandet, ser Eliazon en vacker undangömd stridvärja i ett mörkt hörn, ett skrymsle, längst in i en oansenlig tambur i undervåningen hos baronen. Värjan är fältherrens, ingen tvekan...men värjan har nu blivit undanställd, ratad, och bortstoppad, ersatt med chembalo, musik och vacker lyrik. Eliazon ser den åldrade baronen framför sig tre trappor upp, där han nyss varit och lyssnat till poesi och lyckliga skratt och finner därmed symboliken för begreppet: Voice of Commendatore - idag är jag lik en människa, i morgon är jag lik... Livet är tröstefullt och vackert!

Leg.Psykolog/socionom K A T Eliazon - Hackås/Östersund/Jämtland/Sverige 2008-04-16. Foto: Anna Wilhelmsson Trots tidvis hårdhänt kritik, motstånd och försök till nihilering har Eliazon fortsatt att försöka värna de svagaste och mest utsatta gruppernas rätt att förmedla sin subjektivitet (erfaren varseblivning, medvetenhet och inre affektion) via språklig kommunikation och verbalisering. Under de sista åren har Eliazon tillkallats när det gällt bl a behandling, undersökning och utbildning i barns psykologiska utveckling, språkets betydelse och utveckling, mäns och kvinnors psykologiska hälsa, personlighetsutveckling, aggressivitet och dess hantering, ångest, våld, hot, konflikthantering på arbetsplatser, dominant beteende, kvinnovåld, borderlinestörningar, stresshantering, sexuella avvikelser, missbruk och perversioner, skoltrötthet, ungdomsfrågor, tonårsproblem, riskvärdering, emotionell och social kompetens, kognitiv utveckling, relationsproblem, kommunikationsfrågor, dålig självkänsla, motivation, talang- och färdighetsutveckling, ledarskap, antisociala beteendeavvikelser, utbildning, vinst- och produktutveckling, marknadsföringsstrategier, namnfrågor (inkl. varumärkesnamn), coachning, handledning, attitydförändringar, organisationsutveckling.

2011 gav Eliazon ut boken PERSPECTIVAE, som teoretiskt sammanfattar en lång yrkesgärning. Under de sista 20 åren har Eliazon i hög utsträckning bedrivit undervisning, utredningsuppdrag, handlednings och psykoterapiuppdrag med enskilda klienter och mindre samtalsgrupper. Detta arbete har varierats med mer publik artikulation genom vägledning, artikel- och textframställning, utbildning och opinionsarbete via Internet och konkreta seminarier och föreläsningar inom närområdet (se CV nedan). Eliazons förmåga till att skriftligen förmedla ny psykologisk kunskap demonstrerar, en ny modern standard för publicistisk utbildning, marknadsföring, författarskap, väglednings, artikel- och textframställning, samt visar fram en extraordinär bredd och lingvistisk begåvning.


Kunskap och vetande som gör dig mer attraktiv i arbetslivet - eliazon utbildning De mest spännande, nya, globala, moderna, effektiva, kvalitativa, erfarenhetsbaserade och kostnadsreducerande programmen, metoderna och idéerna, för arbetet med den mänskliga psykologin, kommunikationen och produktionen, hittar vi idag hos eliazon.

 • Individ o självutveckling - PsychUpArtist™
 • Familj, utbildning o skola - PsychUpFamily™
 • Affärsliv o Samhälle - PsychUpBusiness™
 • Trygghet o krisberedskap - PsychUpSecurity™


 • Är du duktig ambassadör? Registrera dig som TellPal med möjlighet att tjäna pengar!

  MONOGRAFIER - ARTIKLAR - TEXTER
  Författare: Torbjörn K A Eliazon

  Artiklar på engelska
 • The New Queen
 • Rösta fram den bästa kvinnliga förebilden i livet
 • Northern Wind - En saga om kvinnor som valt väg
 • European Psychologist - Om psykologer i Europa
 • Nya trender och idéer 2007
 • Hur man skapar en bättre värld att leva och verka i
 • Jämtland-Härjedalen - En vildmark med lugn och ro för födelse, liv och inspiration
 • Karriärutveckling
 • Trygghet i relationer och familj
 • Effektivare karriär, jobb- och näringslivsutveckling
 • Blicken för succé och framgång
 • Affärsinriktat Ledarskap
 • BAT-terapi (Beauty Aging Therapy)
 • Utsökt stil och etikett på Oskuldens tid
 • Skönheten och Odjuret
 • Att behålla kognitiv och kreativ vitalitet är en konst i sig
 • Om populära namn och varumärken
 • Snatteri och tvångsmässig lust att shoppa kläder i butik
 • Stress skapar inget långt och lyckligt liv
 • Rädd att flyga av ångest och fobiska besvär
 • Sociopatens kriminella beteende och psykopati
 • Tonåringar och ungdomars bild av sin kropp påverkar hela familjen i anorexi (ätstörningar)
 • Social fobi, rädsla och ångest i sociala sammanhang
 • Tonåringar, kvinnor och barn känner mer ledsamhet och depression i skola, hem och jobb.
 • Perfektion, missbruk och tvångstankar
 • En helt annan okänd värld av konst, dans, spel, lek, tal och musik.
 • Spelare och spelmissbrukare kan förlora kvinnor, sex och lust, familj, barn, jobb, vänner och livets övriga intressen
 • Hitta en personlig coach för relationer, livsstil, barnuppfostran och topprestationer inom skola, karriär och jobb hos Coachar.com

 • Hotings bilmuseum är en motorhistorisk kulturskatt av världsklass och ett utomordentligt roligt besöksmål för alla bil- och motorcykelfantaster under semester i Jämtlands län
  Artiklar på svenska
 • Får unga tjejer i gymnasiet, tonåringar i grundskolan och barnen i förskolan, den hjälp de behöver för att må bra i din kommun??
 • Har web cam sex och dating av äldre kvinnor blivit en ny trend i Sverige?
 • Förbättrad attraktions- och dragningskraft efter personlig styling
 • Att vara oduglig och otillåtet dum för sitt ämbete
 • Jobb som personlig coach, vägledare eller hälsoutvecklare?
 • Ny forskning om psykisk sjukdom
 • Så uppstår galenskap
 • Voice of Commendatore
 • Om berömda och glamorösa kändisar
 • Att vara talangfull, högfärdig och perfektionist!
 • Att vara "styvföräldrar" - Mina barn och dina ungar!
 • Auktoritet och Ledarskap
 • Mannens våld, ilska och aggressivitet
 • När utmattning hindrar mig att se det vackra i livet och världen.
 • Begärets blick - om ögongodis, rovgirig hunger och narcissisk uppmärksamhetstörning
 • En bra modell, lärare och artist
 • Se den vackra världen med andra sköna ögon
 • Det brinner en eld inom oss!
 • Barnets fascination för TV-tittande
 • Om utbildning och kurser i psykologi
 • Samtal med psykolog eller råd av läkare om medicin
 • Existentiella strukturer: neuros - psykos - perversion
 • Den civiliserade vilden i Paris
 • Moses stentavlor - om krig, ledarskap och pappor
 • Psykoterapi, analys och annan psykologisk terapi och behandling
 • Om uppfostran, barn, hem & skola, föräldrar och föräldraskap
 • Skolpsykolog - Förtjäna ungdomars auktoritet
 • Om ekonomi i vård och behandling av barn och ungdom
 • Om privat behandling och terapi av av legitimerad och privat verksam psykolog och psykologer
 • Personlig Coach: Vad innebär det att ha tillgång till en s k personlig jobb coach? Blir det enklare att få lediga jobb?
 • Psykolog gör psykologi enkel att förstå!
 • Aspergers syndrom, en oförmåga att förstå sociala relationer
 • Barnpsykologi och barnperspektiv i sagor och politik
 • Hem & skola, skollagen och elevhälsan i Sverige
 • Mobilisering av psykologiska resurser för individuell framgång
 • Konfliktungar och olika arbetskultur i företagen
 • Psykologisk trygghet och krisberedskap vid oförutsedda olyckor och incidenter
 • Att så ett barn och skörda en bomb! Är missbruk ärftligt?
 • En hjärna som ruttnar - om test, bra minne, demens och minnessvårigheter
 • Psykometri: Test av kognitiv stil, hälsa, utbildning, begåvning (iq), demens och minne för barn, unga, vuxna och äldre
 • I begynnelsen är ord och teater
 • Tillämpad psykologi för kvinnor i jobb som chef och ledare
 • Organisationskonsult (HR-konsult) - en säkerhetslina mot toppen!
 • Ovanor & Missbruk. Test, stöd och hjälp vid missbruk och beroende av mat, sex, spel, shopping, makeover, arbete, alkohol, perfektionism, exhibitionism m.m.
 • Press vid skidåkning i Åre VM 2007 - Jämtland
 • Psykologi i skolan - Föräldrar till ungdom och tonåringar • Y Nya kurser: Barnpsykologi - Föräldrautbildning - Modeller för autentiskt ledarskap, god hälsa och yrkesutövning!  CV - Curriculum Vitae - KAT Eliazon


  MEDIA - INTERVJUER - OPINION - BRANDING - PUBLIKATIONER
  Press release:
  European Psychologist Points at Marquise Esther Koplowitz in Look for a Prime Role Model for Girls Growing Up (PRWEB April 12 - 2007)

  The Greatest Artists On Earth? Psychologist Launches new Revolutionary Psychological Treatment, Method and a Psych Up Artist™ Program for an other new Lifestyle (eMediaWire Juni 16 - 2005)

  New TellPal-Method Paves the Ways in Artistic and Health Business and Creates Additional Revenue, Money and Earnings (eMediaWire Juli 22 - 2005)

  Övrig media:
  SR-Jämtlands Radiointervju: Snacka dig snygg? (2009)

  Debattartikel: Bättre sex, ekonomi, tillväxt, förälder och föräldraskap, ökat barnafödande och minskade aborter genom föda-barnbidrag (SVT Opinion - Maj 2008)

  Förlorarna blir barnen i Berg och Strömsund (Länstidningen Östersund 12 mars 2008)

  En barnpsykologisk spjutspets (Länstidningen Östersund 18 februari 2005)

  Semester - en tid av vila eller ännu mer stress? (Länstidningen Östersund 21 juni 2007)

  Socialtjänsten och fallet Louise i Vetlanda (SvT)

  Friskola i Albacken för utåtagerande barn får kritik (SR måndag 3 april 2006)

  Eliazon Gaze of Armani Inspiration - Style.com: the online home of Vogue and W, July 29, 2007)

  Anna Nicole Dead: A Timeline (celebritology - Washington Post February 9, 2007)

  Hon ska föda i "Big Brother" (Expressen 28 augusti 2005)

  Mohammad Ali's Oas(Östersundsposten)

  Utbildning tillämpad i barnpsykologi(Östersundsposten februari 2005)

  7:3 Debatten (Svenska Dagbladet)

  Bloggartiklar

  Debattartiklar - Newsmill


  JA, jag vill att ni kontaktar mig i anledning av ovanstående. Kontakta mig så snart som möjligt, enligt följande (önskemål om t ex särskild tidpunkt för kontakt kan anges under övrig information):


  Namn:


  Personnummer:


  Adress:


  Telefon:

  E-mail:

  Kontaktorsak och övrig information:


  Tack, vi återkommer enl. uppgifter du lämnat så snart vi kan !

   

  ELIAZON SVENSKA INDEXSIDA
  Psykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund  www.ÅreÖstersund.com
  Livsstil - Framgång - Fascination - Perspektiv - Emotion - Kommunikation - Utveckling

   

  Psykologer och privat psykolog i Åre/Östersund - Psykologi Åre och Östersund - Email

  | Eng.Hemsida | Svensk hemsida | Dockkläder | Tidsbeställning | Kontakt |
  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund

  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund

  Nyheter från Jämtland

  Snacka dig snygg?
  Visst kan man snacka sig snygg! säger leg. psykolog/socionom Torbjörn K A Eliazon. I intervju med SR-Jämtlands radioreportrar Freja Erdmann-Hellgren och Linda Olofsson i länets största morronshow Väckarklockan, ger Eliazon bakgrund, exempel, tips & trix på hur det går till och faktiskt är fullt möjligt.

  Friskola i Albacken för utåtagerande barn får kritik Barnpsykologen Torbjörn Eliazon dömer ut hela tanken att samla problembarn i en och samma friskola. Det är att gå tillbaka till förlegade 1800-tals tankar, menar han.

  RSS to JavaScript

  Skarp kritik mot vård av panikångest

  Hennes man hade mått dåligt väldigt länge. Socionomen föreslog andningsövningar, men det hjälpte inte. Månader senare fick han diagnosen panikångest. Nu är hon kritisk till att socionomer får behandla psykiskt sjuka – och att de inte kan ställas till svars.

  Hon är starkt kritisk, och ifrågasätter socionomernas behörighet att samtalsbehandla psykiskt sjuka. – Det är ett experiment med patienters hälsa och anhörigas tillvaro. Samtalsbehandlingar ska utföras av psykologutbildad personal som vet vad de gör och vilka konsekvenser det får, mot bakgrund av hur bra min man blev efter vård av läkare och psykolog. –Varför inte anställa psykologer som har utbildning?, undrar hon. Läs hela artikeln

  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund

  Medicin ersätter psykologhjälp

  Enligt undersökning refererad i SvD så nekas minst ca 30 000 personer med behov av psykologstöd sådan hjälp årligen - därför att de inte har råd. Antidepressiv medicinering, med de allvarliga biverkningar som FDA (The US Food and Drug Administration)erkänt, är i dag det huvudsakliga alternativet för den fattige som egentligen behöver akut psykologhjälp vid en livskris i Sverige.
  Läs hela artikeln i SvD

  Föräldraskolan

  Afterski? Skidskola för barnen och föräldraskola för de vuxna. Genom Föräldraskolan får du tillgång till eftersökta professionella tjänster och fri information om olika roller och förhållningssätt i föräldraskapet.
  Föräldraskolan

  Privat Psykolog Läkare Medicin

 • Psykologi och psykologer i England UK(British Psychological Society)
 • Wikipedia - Psykolog (Psychologist)
 • Wikipedia - Psykologi (Psychology)
 • Svenska Wikipedia om psykolog
 • Svenska Wikipedia om psykologi
 • Karolinska Ångestprogram för ångestsyndrom
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet
 • Psykologer (Psychologists)
 • Sjukvårdsrådgivningen
 • Apoteket
 • Dansk Psykolog Förening
 • Sveriges läkarförbund är läkarnas fackförbund
 • Som en blixt från klar himmel: hjärtklappning, bultande hjärta, ökad hjärtfrekvens m.m
 • Europarådet
 • Läkartidningen
 • Försäkringskassan
 • Stockholms läns landsting
 • Catweb - Länkkatalog
 • Depression.com
 • National Institute of Mental Health (NIMH) - Behandling av depression
 • NordForsk - nordiskt samarbete inom forskning
 • Ångest, stress, välbefinnande och den psykosociala arbetsmiljön
 • Råd av läkare: Ångest - Screening Test
 • Råd av läkare, om privat läkare och deras arbetssätt
 • Råd av läkare - Licensierade privata och offentliga läkare i USA
 • Wikipedia om råd av läkare och doktorer(Physician)
 • webmd.com - Råd av privata läkare på webben
 • Råd av doktor, läkare, doctor, webmd, physician
 • Medscape.com - råd av läkare
 • Råd av husläkare - familjedoktorer (Family Physicians)
 • Natur Medicin
 • Medical Dictionary om Medicin
 • Råd av doktor om medicin
 • MedicineNet
 • National Library of Medicine
 • Forskning i utbildningsfrågor
 • Manscentrum om våld och hot
 • Råd av läkare och psykologer i litteratur

 • Sören Kierkegaard - Begreppet ångest
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 1
 • Sören Kierkegaard - Antingen-eller: Ett livsfragment, D. 2
 • Paul Moxnes - Positiv ångest
 • Helen Kennerley - Hantera din ångest och oro
 • Kerstin Hellström, leg psykolog - När barn och ungdomar mår dåligt
 • Roberto Harari - Introduktion till Lacan's seminarier om ångest
 • Jacques Lacan - 4 fundamentala begrepp i psykoanalysen
 • Jakob Carlander - Starka känslor, affekter och emotioner
 • Sigmund Freud - Sexualiteten
 • Katarina Johansson - Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika
 • Viktor Frankl - Viljan till mening (logoterapi)
 • Viktor Frankl - Livet måste ha mening (logoterapi)
 • Sartre, Jean-Paul - Skiss till en känsloteori
 • Arnetz & Ekman(red) - Stress
 • Otto F. Kernberg - Aggressivitet, Narcissism, och Själv-Destruktivitet
 • Tjus, Broberg & Almqvist - Klinisk barnpsykologi
 • Psykolog i Åre/Östersund

 • Tåg till Åre Östersund
 • Hotell i Åre/Östersund
 • Åre Östersund Airport med aktuella ankomst- och avgångstider
 • Åre Municipality - Wikipedia
 • Jämtland/Härjedalen-länkar
 • Information om skidåkning m.m. i Åre
 • Åre.se - Turism sidan
 • Turist- & Kongressbyrån i Östersund
 • Östersunds-Posten ÖP
 • Länstidningen i Östersund LT
 • Östersund
 • Företagande kvinnor i Jämtland/Härjedalen
 • Norsk Psykologforening
 • Svenska Psykologförbundet
 • Dansk Psykolog Forening
 • Institutt for psykologi Tromsø
 • Psykologi i Norden
 • Institut for Psykologi, København
 • Yrkesbeskrivning Psykolog
 • JämtlandHärjedalen.Com

 • Psykolog Eliazon - Utbildningar & Kurser i Östersund/Åre

  det suveräna
  terapiparet
  lät de trasiga hjärtana
  falla sönder
  lagade dom sedan med
  mildlim

  Augustin Mannerheim
  Ur: Spegelordsdikter
  "Det förstorade mörkret" Atlantis Förlag
  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund
  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund
  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund
  © 2006 eliazon.com. All Rights Reserved
  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund
  Psykologer och privat psykolog eller barnpsykolog i Östersund/Åre - Psykologi Östersund